\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="
ورود به سیستم
با سلام شما برای آنکه بتوانید فایل (های) خود را آپلود کنید.
نیاز به داشتن رمز عبور برای ورود به سیستم دارید.

در غیر این صورت بیهوده تلاش نفرمایید.
رمز عبور را وارد کنید:
\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="\n"; $password_form.="
\n"; $password_form.="
\n"; } } function get_ext($key) { $key=strtolower(substr(strrchr($key, "."), 1)); $key=str_replace("jpeg","jpg",$key); return $key; } $ext_count=count($allow_types); $i=0; foreach($allow_types AS $extension) { If($i <= $ext_count-2) { $types .="*.".$extension.", "; } Else { $types .="*.".$extension; } $i++; } unset($i,$ext_count); $error=""; $display_message=""; $uploaded==false; If($_POST['submit']==true AND !$password_form) { For($i=0; $i <= $file_1-1; $i++) { If($_FILES['file']['name'][$i]) { $ext=get_ext($_FILES['file']['name'][$i]); $size=$_FILES['file']['size'][$i]; $max_bytes=$max_file_size*3072; If($random_name){ $file_name[$i]=time()+rand(0,100000000).".".$ext; } Else { $file_name[$i]=$_FILES['file']['name'][$i]; } If(!in_array($ext, $allow_types)) { $error.= "شما اجازه آپلود این پسوند را ندارید: ".$_FILES['file']['name'][$i].", فقط ".$types." مجاز هستند.
فایل شما آپلود نشد.
"; } Elseif($size > $max_bytes) { $error.= "حجم فایل: ".$_FILES['file']['name'][$i]." زیاد میباشد. حداکثر مجاز ".$max_file_size."kb.
فایل شما آپلود نشد
"; } Elseif(file_exists($folder.$file_name[$i])) { $error.= "فایل: ".$_FILES['file']['name'][$i]." قبلا بر روی سرور ذخیره شده
فایل شما آپلود نشد
"; } } } $total_size=array_sum($_FILES['file']['size']); $max_combined_bytes=$max_combined_size*1024; If($total_size > $max_combined_bytes) { $error.="حداکثر حجم مجاز برای آپلود فایل : ".$max_combined_size."kb
"; } If($error) { $display_message=$error; } Else { For($i=0; $i <= $file_1-1; $i++) { If($_FILES['file']['name'][$i]) { If(@move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'][$i],$folder.$file_name[$i])) { $uploaded=true; } Else { $display_message.="فایل ".$file_name[$i]." آپلود نشد, لطفا سطح دسترسی فولدر ".$folder." را به 777 تغییر دهید.\n"; } } } } } ?> welcome
فایل (های) شما با موفقیت آپلود شد.

".$full_url.$file_name[$i]."
آدرس#".$file.":  

");} } ?>
آپلود فایل جدید

 
پسوندهای مجاز: *.mp3,
حداکثر حجم مجاز برای یک فایل:  کیلوبایت